Läs senare

Varsamt och inspirerande om etik

26 Jan 2016

Syftet med religionskunskapens etikundervisning är att bidra till ett gott liv och ett gott samhälle. De etiska teorierna har egentligen inte ett värde i sig, men är nödvändiga för att fördjupa de etiska resonemangen. De hjälper till att skapa ett avstånd som gör att vi får bättre förutsättningar att betrakta etiska dilemman objektivt.

I den här lättlästa och inspirerande didaktikboken belyses frågan varför man ska studera etik i skolan och hur man kan utveckla en god etikundervisning tillsammans med eleverna. Den tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till våra styrdokument och uppmanar även läsaren att kritiskt granska kursplanerna. När det kommer till ett så komplext ämne som etik är inget svart eller vitt, och läroplanen i sig innehåller motsättningar, menar författarna. Vad innebär det till exempel att förmedla värden förankrade i kristen etik och västerländsk humanism samtidigt som vi ska förespråka en mångfald av åsikter gällande etik och moral?

Vidare problematiseras etikundervisning inom ramen för skolans värdegrund som ett stelbent sätt att definiera normer och värden som sammanfattar vad människor i Sverige förväntas följa. En del av de normer som kännetecknar värdegrunden kan vara exkluderande för människor från andra samhällen vad gäller signaletiska frågor, som sexuell frigörelse eller barncentrering.

Boken lyfter också lärarens roll i etikundervisningen. Behöver läraren vara en förebild, eller finns det utrymme för individuell mångfald? Eleven själv bör vara subjekt i sin egen lärprocess, och lärande är ett bättre ord än undervisning när det kommer till etik, menar Franck och Löfstedt. En icke-konfessionell, dialogisk undervisning, där ingen förväntas ta ställning för eller emot, är att föredra. Det är de etiska resonemangen i sig som är intressanta, inte vad en enskild individ tycker i en fråga. Även om etikundervisningen också har en viktig del i att forma individer och reflektera över livsfrågor ur en personlig vinkel, så är det etisk teori och inte moralisk praktik som vi ska utgå ifrån när vi gör våra bedömningar av elevernas kunskaper.

Boken fortsätter att väva samman klassiska etiska teorier med nyare i form av till exempel feministisk etik och miljöetik. Resonemangen kopplas både till samhälle och religion och känns alltid relevanta och aktuella. Kapitlen avslutas med reflektionsfrågor att jobba vidare med. Boken innehåller många uppslag kring vad du själv kan lyfta i undervisningen, utan att den levererar färdiga planeringar. Även i bedömningsfrågor kring etiska resonemang ger boken ett bra stöd. För mig har den största behållningen varit att med författarnas varsamma guidning få vända och vrida på både läroplan och värdegrund.

Den här boken är så mycket mer än en didaktikbok att utveckla sin undervisning ifrån. Det är också en filosofisk betraktelse över vad det innebär att vara en tolerant och medkännande människa i en komplex värld där samhällen ibland krockar. Egentligen aktuell för alla som arbetar med värdegrunden i skolan.da på både läroplan och värdegrund.

Etikdidaktik. Grundbok om etikundervisning i teori och praktik
Olof Franck och Malin Löfstedt
Studentlitteratur

ur Lärarförbundets Magasin