Läs senare

Rikt och tydligt om flera språk

30 Maj 2016

Klassrumsinteraktion som möjliggör språkutveckling innebär att vi kan höra både elever och lärare prata, diskutera och reflektera. Alla elever kan göra sig hörda, även om de behärskar svenska språket olika väl. Hur åstadkommer vi det i våra klassrum?

Denna bok är skriven av Jenny Rosén och Åsa Wedin, båda verksamma vid Högskolan Dalarna. De ger oss modeller och verktyg för att skapa klassrum med inkludering, språk- och kunskapsutveckling och klassrumsinteraktion, där alla elever kan göra sig hörda. Huvudinriktningen i boken är elever som utvecklar flera språk samtidigt, till exempel elever som har flyttat till Sverige under sin uppväxt eller använder ett eller flera andra språk än svenska i hemmet. Boken behandlar tre perspektiv av klassrumsinteraktion: som språk, som social samvaro och som pedagogik.

Vi får bland annat ta del av Jim Cummins modell med inriktning på interaktion och undervisning i flerspråkiga klassrum. Modellen ger tydliga riktlinjer för undervisningens innehåll, språk och språk-användning. Den möjliggör att de olika språkliga och kulturella erfarenheterna i klassrummet blir synliga. En förutsättning är att det finns ett väl fungerande samarbete och gemensamt ansvar för flerspråkiga elever på skolan. Författarna ger många exempel från olika forskningsstudier i klassrum, både egen och andras forskning. De analyserar klassrumsinteraktionen och vi kan se att eleverna, i flera studier, inte får tillräckligt med talutrymme och utmaningar.

Boken tar också upp klassrumsinteraktionen som social samvaro. Författarna lyfter upp ett klassrumsexempel, där läraren gör allt för att eleverna inte ska prata på sitt förstaspråk. De poängterar att det förstås är viktigt att elever får använda svenska, men att det inte får innebära att elevernas flerspråkighet osynliggörs.

Som läsare får man också modeller och förslag på hur man kan planera undervisning som både inkluderar alla språk och möjliggör språkutveckling.

Denna bok kan liknas vid en lärarutbildning i miniformat med sitt rika innehåll. Såväl modeller som klassrumsanalyser visar väldigt tydligt hur vi kan arbeta för att gynna alla elevers språk- och kunskapsutveckling. Genom hela boken ger författarna ett helhetsperspektiv på flerspråkighet och lärande av ett andraspråk. Vi får följa undervisning som inte riktigt når fram och undervisningen som når fram; utifrån dessa observationer kan vi tillsammans med andra lärare utvärdera vår egen undervisning. Efter varje kapitel ges boktips med en kort presentation, vilket ger värdefulla råd för fortbildning. Boken bidrar till och möjliggör att lärare, lärarstudenter och skolledare kan skapa klassrum där språkutveckling pågår hela tiden.

Klassrumsinteraktion och flerspråkighet: ett kritiskt perspektiv
Åsa Wedin, Jenny Rosén
Liber

ur Lärarförbundets Magasin