Läs senare

Marikas elever gjorde tidsresa med förmågorna

Från jordens uppkomst till järnåldern på en termin. I temaarbetet Forntidsresan fick Marika Nylund Eks treor arbeta med förmågor och lässtrategier i många ämnen.

av Karin Björkman
27 Mar 2017
27 Mar 2017
Reser i tiden. Stenålderssäcken med sitt spännande innehåll fick Marika Nylund Ek låna av Sörmlands museum.

Marika Nylund Ek har länge haft ett stort intresse för läsförståelse och lässtrategier och har arbetat mycket med det på Bryngelstorpskolan i Nyköping. För två år sedan beslutade hon sig för att, tillsammans med sina treor, fördjupa sig i läroplanens förmågor.

Inspirerad av universitetslektorn Göran Svanelids tolkning av förmågorna, The Big Five, satte hon i gång med att göra en planering där hon försökte hitta samband och kopplingar mellan förmågorna och lässtrategierna. Tanken var att uppmärksamma en förmåga i taget så att de skulle bli tydliga för eleverna.

Marika Nylund Ek

Ålder: 45 år.
Antal år i yrket: 22 år.
Yrke: Lärare 1–7, svenska och SO, förste-lärare i svenska, Bryngelstorpskolan, Nyköping. Undervisar i årskurs 2. Har hållit studiecirklar om bland annat Barbro Westlunds och Pauline Gibbons modeller för läs- och skrivstrategier på skolan. Handledare i Läslyftet.
Ägnar sig mycket åt i skolan just nu: Jag håller på att skriva ett läromedel och använder det direkt i klassrummet. Eleverna får prova det.
Bloggar:Läs- och skrivundervisning skriver hon om språkutvecklande arbetssätt. Här finns planeringen för Forntidsresan.
Fritid: Hela familjen håller på med orientering.

Temaarbetet Forntidsresan inleddes med att Marika Nylund Ek presenterade en lättläst planering för eleverna. Hon förklarade hur de skulle jobba och vad som skulle bedömas.

– De tyckte att det var spännande och blev jättesugna på att arbeta med temat.

I planeringen ingick också en begreppslista som tog upp många nya ord som skulle gås igenom under arbetets gång som inlandsis, homo sapiens, runstenar och skeppssättningar.

Själva resan startade med en repetition av livet på planeten jorden och samtal om den vetenskapliga teorin om jordens uppkomst. I nästa steg läste klassen om dinosaurier och alla fick fördjupa sig och skriva en faktatext.

– Vi hade hela tiden samtal och diskussioner runt innehållet innan de arbetade enskilt eller i grupp. Det är viktigt att komma ifrån arbetssättet där vi lämnar eleverna ensamma i sitt lärande.

I arbetet med historiska källor använde Marika Nylund Ek en gammal bild över Nyköping. Här kom procedurförmågan,
att kritiskt granska information, in. Men även analysförmågan var användbar när de jämförde likheter och skillnader mellan förr och nu. Klassen resonerade också om vad som kan komma att bli historiska källor i framtiden och vilka källor man kan lita på.

Resan gick vidare till istiden. Eleverna ställde frågor och hjälptes åt att hitta svaren i olika källor. Hur tjock var isen? Hur uppstod räfflor i berget?

Nästa anhalt blev stenåldern. Stenålderssäcken, som de fick låna från Sörmlands museum och som innehöll intressanta föremål, var mycket uppskattad och ledde till att både den metakognitiva och kommunikativa förmågan blev tydlig.

The Big Five

Begreppet förmågor infördes i Lgr11. Göran Svanelid är universitetslektor och före detta lärarutbildare. När han gick igenom grundskolans kursplaner upptäckte han att de övergripande målen gick att sammanföra till fem generella förmågor som han kallar ”The Big Five”:

  • Analysförmåga. Att beskriva orsaker och konsekvenser, likheter och skillnader och se samband.
  • Kommunikativ förmåga. Samtala, diskutera, presentera, argumentera och resonera.
  • Metakognitiv förmåga.Tolka, värdera, reflektera, pröva och ompröva.
  • Procedurförmåga. Söka, samla, sortera, kritiskt granska och strukturera information.
  • Begreppslig förmåga. Förstå begreppens innebörd, relatera dem till varandra.

– Det var väldigt spännande. Vi fick titta på, känna och diskutera kring föremålen.

Här kom även bildämnet in och eleverna fick skapa lerkrukor, göra handavtryck och grottmålningar. I svenskan skrev de berättelser om hur de träffade ett barn från stenåldern. Även nu jämförde de likheter och skillnader. Här blev analysförmågan synlig, påpekar Marika Nylund Ek.

– Det blev fantastiska berättelser och svenskan integrerades på ett bra sätt.

Nästa stopp blev brons- och järnåldern. Nu fick eleverna önska ett område att bli experter på som klimat, smycken eller hällristningar. De fick använda sig av alla lässtrategier: förutspå, ta reda på nya ord och begrepp, ställa frågor och sammanfatta för att presentera sina nya expertområden.

Klassen gjorde flera utflykter bland annat till ett område med hällristningar. Järnåldersdagen i skolskogen var också lyckad, berättar Marika Nylund Ek.

– Vi fick med oss alla lärare som undervisar i praktisk-estetiska ämnen. Eleverna täljde, vävde, skrev runskrift och gjorde roliga lekar som dragkamp och rövkrok.

Finalen blev ett besök på Historiska museet i Stockholm.

– Eleverna hade lärt sig så mycket under temat och ställde utmanande frågor till guiden.

Hon tycker att Forntidsresan blev väldigt lyckad och planerar att göra det med nästa trea. Det roligaste var att eleverna fick göra många olika saker och uppleva med alla sinnen.

– Att göra praktiska saker och få in många ämnen i samma tema är en styrka. Alla kan hitta något som de tycker är roligt.

ur Lärarförbundets Magasin