Läs senare

Gedigen grund för undervisningen

14 Dec 2015

Äntligen publiceras en bok med ambitionen att ge lärare i samhällskunskap redskap att på ett mer systematiskt sätt kvalitetssäkra samhällskunskapsundervisningen. Bokens författare har alla stor erfarenhet av ämnesdidaktik och undervisning i samhällskunskap.

Den ger ett bra helhetsgrepp på undervisning, då den både benar upp och binder ihop hela undervisningsprocessen i frågorna varför elever ska läsa samhällskunskap, vad undervisningen bör innehålla och hur undervisningen med fördel kan organiseras, samt frågor om betyg och bedömning.

Genomgående knyts aktuell forskning och beprövad erfarenhet samman med klassrumsnära frågor. Bokens innehåll är komplext, men hela tiden finns en röd tråd kring hur undervisningens olika moment ska leda eleverna mot läroplanens olika mål. Det känns ambitiöst och genomtänkt. Jag upplever att innehållet kan hjälpa mig att samordna så att tidsbristen i ämnet blir mindre.

Författarnas bidrag, jämfört med tidigare böcker i ämnet, är att de vill få lärare att se undervisningen ur ett nytt perspektiv, det vetenskapliga. Genom att synliggöra och sätta ord på framgångsrika undervisningsprinciper vill de ge begrepp och verktyg för ett mer professionellt förhållningssätt vid självreflektion och didaktiska samtal.

Som undervisande lärare känner jag, som tur är, igen mycket av innehållet och de principer som författarna ringar in. Vissa saker låter komplicerade, till exempel ”principen om att explicitgöra det förgivettagna”, men betyder helt enkelt att man bör ha koll på att eleverna förstått viktiga begrepp, eftersom detta ökar deras möjlighet att lösa uppgiften.

Men jag förstår poängen med att försöka sätta ord på hur man tänker kring undervisning. Hur ska man annars kunna diskutera? Principerna sammanfattas i varje kapitel och jag kommer att använda dem som tankestöd vid planering.

För den som tycker att läroplanens förmågor är en utmaning ger boken många bra svar. Först och främst lyfts det specifika för förmågorna i ämnet samhällskunskap fram – hur tänker en samhällsvetare? Därefter presenteras sex olika tankeredskap som är enkla att använda när man studerar olika arbetsområden. Genomgående får läsaren genomtänkta exempel och modeller som man kan inspireras och använda sig av.

Författarna skriver på baksidan av boken att undervisning måste ge mening och motstånd. Kanske kan det ses som en summering av boken? Det är viktigt för lärandet att planera så undervisningen ger mening
samtidigt som den ska utmana elevernas tänkande kring samhället.

De samhällsvetare som med avund sneglat på mattelyftet kan ta hjälp av den här boken för att organisera ämnesfortbildning. Då bör man dock avsätta tillräckligt med tid, eftersom texten är akademisk och bokens innehåll kräver en implementering som tar mer tid i anspråk än en ämnesträff.

Funderar du på om boken verkligen är nödvändig att läsa, för att det är så fullt upp? Jag förstår dig, men jag tror att boken är en senväg som kommer att bli en genväg. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det ger denna bok dig möjlighet till.

Undervisa i samhällskunskap – en ämnesdidaktisk 
Ingegerd Ekendahl, Lars Nohagen, Johan Sandahl
Liber

ur Lärarförbundets Magasin