Läs senare

Försök med extern rättning på gång

Oberoende bedömningar av flera lärare kan ge ökad säkerhet i rättningen av nationella prov. Metoden har nackdelar men regeringens utredare vill att lärare ska testa den.

av Ingvar Lagerlöf
27 Mar 2017
27 Mar 2017

– Jag tycker att man ska prova flera olika modeller för bedömning för att ta reda på vilka som är de mest ändamålsenliga, säger Tommy Lagergren som har utrett åt regeringen hur de nationella proven ska utformas och rättas i framtiden.

Tommy Lagergren föreslår en försöksverksamhet med datorbaserade prov och att de rättas externt, alltså inte av den lärare som undervisat den elev som skrivit provet.

– Det kan bidra till en ökad likvärdighet och en högre rättssäkerhet för eleverna, säger han.

Det finns flera olika sätt att rätta prov externt och några av dem inbegriper sambedömning. Ibland samlas lärare i en hel kommun för att bedöma tillsammans och ibland byter två lärare på samma skola prov med varandra. En annan variant är att anlita särskilda bedömare utifrån, exempelvis lärare som är nypensionerade, deltidsanställda eller ingår i en vikariepool.

Mer ovanligt – om det ens förekommer – är att olika huvudmän samarbetar om bedömningen. Utredningen föreslår att den externa bedömningen i försöksverksamheten företrädesvis ska organiseras just mellan olika huvudmän.

Tommy Lagergren lyfter också fram det som han kallar för medbedömning. Det innebär att två eller flera lärare bedömer samma uppgift var för sig och oberoende av varandra. Internationellt förkommer flera varianter för att väga samman betyget, exempelvis att beräkna medelvärdet av bedömningarna eller genom att kalla in ytterligare en lärare.

Tommy Lagergren hänvisar till internationell forskning och ett par svenska studier som visar att medbedömning ökar säkerheten och tillförlitligheten. En studie från Örebro universitet visar att variationen i bedömningarna minskar med flera bedömningar, och det räcker med få extra bedömare för att variationen ska minska snabbt. Forskarna Jan-Eric Gustafsson, Christina Cliffordson och Gudrun Erickson i SNS Utbildningskommission förordar medbedömning framför sambedömning av de nationella proven för att stärka likvärdigheten.

Ett dilemma med medbedömning är att dubbla rättningar av samma prov ökar tidsåtgången, och det kan vara svårt att motivera de ökade kostnaderna och merarbetet. Det kan därmed motverka ett av utredningens syften, nämligen att minska lärares administrativa börda.

– Med ett digitalt system där rättningen till stora delar är automatiserad frigörs en hel del tid. Men det är viktigt att väga nyttan mot kostnaderna. Det är just därför som jag föreslår en försöksverksamhet med flera olika modeller för få ett brett underlag till utvärderingen, säger Tommy Lagergren.

Utredningen föreslår att försöksverksamheten ska pågå 2018–2021. Regeringens plan är att presentera ett förslag om det nationella provsystemet i september.

Alla artiklar i temat Bedömning på många sätt (6)

ur Lärarförbundets Magasin