Läs senare

En bra grund för att diskutera språk

23 Aug 2016

Till alla utvecklingsintresserade språklärare rekommenderar jag boken Tredjespråksinlärning. Det här är en bok att läsa och diskutera med kollegor, men som också kan lyfta elever och din egen språkundervisning. Varför inte ha den som utgångspunkt för att fundera över den egna praktiska tillämpningen av det som författarna, forskarna, för fram?

Antologin går också att använda som en inkörsport till normkritik av svenska skolor och undervisning där flerspråkighet oftast ses som ett problem snarare än en resurs.

Boken är en översikt och sammanställning av det relativt nya forskningsområdet tredjespråksinlärning. Språket är mestadels populärvetenskapligt och lätt att ta till sig. Flera kapitel innehåller dock långa uppräkningar av forskning och forskningsresultat som inte tillför något för mig som lärare, men som säkert är bra för andra forskare och universitetsstudenter.

De delarna får mig dock att fundera över språkforskningen som fält. Jag undrar hur en lingvist kan anses utföra forskning när hen noterar sin egen tredjespråksinlärning, till exempel. Hur objektiv är den? Och det är ju knappast kvantitet det handlar om. Detsamma gäller flera undersökningar där informanterna är få.

Namnet tredjespråksinlärning känns lite missvisande då det inte handlar om inlärning av språk nummer tre i ordningsföljd, utan snarare att man ”utgår från ett flerspråkighetsperspektiv där forskarna försöker ta reda på vilken roll en komplex språklig bakgrund har och dra konsekvenser av det”. Detta gör att jag tror att antologin kan användas som ett diskussionsunderlag för lärare i en större språkenhet på arbetsplatsen, varför inte tillsammans med modersmålslärare?

Redan i andra kapitlet klarnar begreppsförvirringen något. Kapitlets författare, Björn Hammarberg, förklarar att tredjespråksinlärning är en ny forskningsinriktning, som befinner sig i ett etableringsskede och går vidare med förklaringar och exempel på det akademiska språk och terminologi forskarna använder i boken. Kapitlet är lite tungrott men nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig flera av de följande kapitlen.

Två kapitel är skrivna på engelska, men de har alla avslutande stycken där jag som språklärare får råd och enkla tips om vad jag kan göra för att tillämpa forskningen i min lärargärning och med mina elever.  

För mig personligen är flera delar i antologin mycket intressanta och relevanta för mitt klassrum och de diskussioner jag har med elever, kollegor och vårdnadshavare. Till exempel det som handlar om tredjespråkets ordförråd, liksom tredjespråksinlärning och motivation.

Tredjespråksinlärning
Red: Camilla Bardel, Ylva Falk, Christina Lindqvist
Studentlitteratur

ur Lärarförbundets Magasin