Läs senare

Självbilden hinder för ett tredje språk

05 Apr 2012

Både flickor och pojkar inleder sina studier av moderna språk med en stark bild av att de själva kommer att använda språket i framtiden. Denna självbild avtar över tid för pojkar, medan den blir starkare för flickor, visar avhandlingen. Författaren menar att studier av L3, språk nummer 3, uppfattas som mer könsinriktat av eleverna. Denna könsskillnad finns inte när det gäller engelskämnet. Motivationen för att lära sig ett tredje språk avtar dock för båda könen, eftersom engelskans ställning är så stark.

Ett sätt att öka motivationen kan vara att arbeta mer med elevernas ”possible selves”, deras bild av sig själva i framtiden.

L3 Motivation
Alastair Henry
Göteborgs universitet

ur Lärarförbundets Magasin